Villkor

Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och Ceeglo, www.ceeglo.se, (“Ceeglo”), avseende vissa webbhotellstjänster liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats (gemensamt “Tjänsterna”) i delad servermiljö (“Webbhotellet”). Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Ceeglos medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Ceeglos webbplats. Ceeglo kommer inte att ta bort funktioner i Tjänsterna i onödan men från tid till annan kan Ceeglo komma att ändra innehållet i Tjänsterna. Om en funktion skulle komma att tas bort strävar Ceeglo alltid efter att ersätta den med en likvärdig funktion. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till Kunden. Ceeglo tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Ceeglos webbplats.

Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Ceeglo. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse. Ceeglo tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. Ceeglo lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Detta gäller dock inte särskilda beställningar som omfattas av uppdrag skapade specifikt för en kund. Ceeglo tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer. Ceeglo tillämpar en (1) månad bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter att Avtalet har upphört att gälla sparas eventuella filer som lagrats genom Tjänsten max 1 vecka, såvida inte annat framgår av information på Ceeglos webbplats. Uppsägning sker via Ceeglos Kundcenter, via epost eller i Tjänstens kontrollpanel. Kund som vill utnyttja ångerrätten eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att meddelande ska vara giltigt. Ceeglo bekräftar meddelandet omgående och utför eventuell återbetalning inom 20 dagar. Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.

Om Kund önskar beställa domännamnstjänster och/eller DNS-tjänster från Ceeglo, gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på Ceeglos webbplats samt längre ner i dessa villkor.

Avgifter för Tjänsterna betalas mot faktura. Avgifter debiteras i förskott eller efterskott beroende på vad som anges i beskrivningen av Tjänsterna. Betalningsvillkor och sätt för betalning framgår av fakturan. Ceeglo har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid. Ceeglo kommer att blockera samtliga av Tjänsterna om betalning rörande en eller flera av Tjänsterna inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden. Kund skall snarast meddela Ceeglo om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Ceeglo medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 11 nedan. Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Ceeglos medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Ceeglo har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten. Ceeglo får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

Ceeglo utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom Webbhotellet. Ceeglo är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Ceeglo svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Ceeglo ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Ceeglos servrar eller extern leverantörs servrar. Ceeglo ansvarar endast för skador som Ceeglo eller av Ceeglo anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Ceeglo skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part. Begränsning gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Ceeglo eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Ceeglo lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Ceeglo och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet. Ceeglo har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Ceeglo garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

Kunden ansvarar för att Ceeglo och dess externa leverantörer har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Ceeglo ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Ceeglos/extern leverantörs meddelanden. Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord. Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom Webbhotellet (eller Kunds verksamhet på Webbhotellet) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och e-postbruk. Ceeglo förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om Ceeglo uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt Ceeglos skäliga uppfattning är oacceptabel. Ceeglo har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Ceeglo har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för Ceeglos kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående. Avtalet kan sägas upp av Ceeglo om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Ceeglo ge Kund skälig tid för att vidta rättelse om Ceeglo bedömer att rättelse är möjligt. Ceeglo har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av tillgången till Tjänsterna utan att Kunden ges möjlighet att vidta rättelse: om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida enligt Ceeglos rimliga bedömning ger upphov till driftstörningar, överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, och detta kan antas hota eller störa Ceeglos verksamhet eller funktionen på andra Kunders hemsidor; om Kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ackordsförfarande, ställer in sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd; om Kunden enligt Ceeglos rimliga bedömning gör sig skyldig till brott mot punkt tidigare punkter ovan; eller om Kunden enligt Ceeglos rimliga bedömning bryter mot Ceeglos regler angående vilken typ av information som får lagras inom Webbhotellet eller annars omfattas av Tjänsterna enligt avsnitt nedan. om Kunden enligt Ceeglos rimliga bedömning bryter mot Ceeglos regler angående vilken typ av information som får lagras inom Webbhotellet eller annars omfattas av Tjänsterna enligt avsnitt nedan. Utan att det påverkar eventuell rätt till uppsägning av Avtalet har Ceeglo alltid rätt att tills vidare stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna om Ceeglo bedömer att det är nödvändigt: för att utreda om sådana omständigheter föreligger som gör att Ceeglo har rätt säga upp Avtalet; för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet efter polisanmälan; eller för att försvara sig mot rättsliga anspråk riktade mot Ceeglo av Kunden. Avstängning av Tjänsterna enligt detta avsnitt medför inte att Kundens skyldigheter enligt Avtalet upphör. Vid Ceeglos uppsägning och/eller avstängning på grund av Kundens brott mot villkoren i Avtalet har Kunden inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Ceeglo i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

Personuppgifter Kunden och Ceeglo är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och Ceeglo dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Ceeglo behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att Ceeglos eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). Om Kunden som ett led i uppfyllandet av Kundens skyldigheter enligt detta avsnitt bedömer eller önskat att Kunden och Ceeglo ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kunden och Ceeglo överens om att Ceeglos standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. Ceeglos standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt via Ceeglos webbplats. Kunden ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla Ceeglo skadelös från alla former av skador och förluster som Ceeglo lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt.

Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet. Ceeglo har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt tidigare punkt. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Avtalsdatum: 2018-04-23

Standard personuppgiftsbiträdesavtal

Ceeglo värnar om din personliga integritet och säkerhet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar därför hur och varför Ceeglo samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1. Grundläggande information
1.1 All behandling av personuppgifter som Ceeglo utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.
1.2 Ceeglo förbinder sig att endast hantera personuppgifter i enlighet med denna policy.
2. När behandlar vi dina personuppgifter?
2.1 Ceeglo behandlar dina personuppgifter när du genomför beställningar, registrerar ett kontoinnehav, besöker vår webbplats eller använder Ceeglo support-tjänster. Behandling sker även när vi samlar in och uppdaterar dina registrerade uppgifter via tredje part, såsom adress- eller kredituppgifter.
3. Vilka personuppgifter inhämtas?
3.1 Ceeglo inhämtar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga med tjänsternas ändamål. Vi kan komma att behandla följande uppgifter:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, användarnamn, kundnummer, uppgifter om dina beställningar, orderhistorik, information om ditt kontoinnehav, IP-adress och information om din användning av Ceeglo:s webbplats (sk. cookies, se separat policy).
3.2 Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera eller ändra dina uppgifter genom att logga in på ”Kund Zonen”.
4. Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
4.1 Ceeglo behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster gentemot dig som kund. För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.
4.2 För att fullgöra avtalet Ceeglo måste behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss och dig som är kund eller kontoinnehavare. För dig som är kund är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna genomföra och leverera dina beställningar, fakturera och bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, administrera dina ärenden och tillhandahålla support och god kundservice.
4.3 Med stöd av ditt samtycke Ceeglo behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet om du vill registrera ett kontoinnehav på “Kund Zonen” eller få ta del av kontoinnehavets fördelar som att spara favoriter och få en smidigare hantering av ärenden och reklamationer. Vi kan även med stöd av ditt samtycke marknadsföra och anpassa erbjudanden till dig eller informera om våra tjänster via nyhetsbrev i post och e-post, SMS/MMS och på webben. Genom att godkänna denna policy vid registrering samtycker du således till sådan behandling av dina personuppgifter.
4.4 Efter en intresseavvägning Ceeglo behandlar uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om du genomför ett köp hos oss kan vi komma att använda din e-postadress för att skicka ut reklam och information om våra tjänster direkt till dig. Om du motsätter dig från att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt kommer vi inte göra det i framtiden. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
4.5 För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser Ceeglo behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser. Det gäller exempelvis behandling som är nödvändig för att uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen.
4.6 Automatiserat beslutsfattande Ceeglo kan i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande för direkt marknadsföring om det är tillåtet enligt lag eller annan författning eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.
5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
5.1 Ceeglo sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in.
5.2 Ceeglo sparar uppgifter om kunder i högst 12 månader efter att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Ceeglo. Ceeglo sparar uppgifter om kontoinnehavare så länge det finns ett konto registrerat på “Kund Zonen”.
5.3 Ceeglo kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Ceeglo:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
6. Dina rättigheter
6.1 Ceeglo ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:
1. Få tillgång till dina behandlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
2. Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
3. Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för Ceeglo att behandla personuppgifterna.
4. Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
5. Begära att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och digitalt format och få uppgifterna överförda från Ceeglo till en annan personuppgiftsansvarig (sk. dataportabilitet).
6. Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns annan rättslig grund till det.
7. Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Invändning mot sådan behandling sker genom meddelande via mail till support@missgroup.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandling för sådant marknadsföringsändamål.
8. Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen.
6.2 Ceeglo kommer att underrätta varje tredje part som har tillgång till dina personuppgifter om eventuella ändringar begärs för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas på det sätt som beskrivs ovan.
7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
7.1 Ceeglo förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till en tredje part, såsom Ceeglos:s koncernbolag, samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Ceeglo komma att lämna ut personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster om adressuppdatering.
7.2 Tredje part får endast använda uppgifterna i syfte att sälja och marknadsföra Ceeglo:s tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till det avtal som gäller med kund eller kontoinnehavare hos Ceeglo.
7.3 Ceeglo kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning, för att tillvarata Ceeglo:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
7.4 Ceeglo kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Ceeglo:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs på detta sätt kommer Ceeglo vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade i enlighet med Dataskyddsförordningen. Ceeglo kommer även säkerställa att personuppgifterna överförs på ett lagligt och säkert sätt.
7.5 Ceeglo kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part utan att först inhämta samtycke till detta.
8. Ändringar av personuppgiftspolicyn
8.1 Ceeglo förbehåller sig rätten att när som helst ändra personuppgiftspolicyn. Innan ändring sker kommer du underrättas om detta. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen eller avsluta ditt konto under “Kund Zonen” vilket innebär att vi inte får inhämta eller behandla ytterligare uppgifter om dig.